Đổ Thánh 2, Thần Bài 2 - God Of Gamblers 2 (Du Shen) Thuyết Minh (1991)Đổ Thánh 2, Thần Bài 2 - God Of Gamblers 2 (Du Shen) Thuyết Minh (1991)
10010090
http://mo4u.info/